سطح پرولاکتین (PRL)

سطح پرولاکتین (PRL) PROLACTIN LEVEL (PRL)   مقادیر طبیعی مردان بالغ:     ng/ml  0-20   یا       <             mcg/L20(واحد SI) زنان بالغ:         0-25 ng/ml یا        <             mcg/L 25 (واحد SI) زنان  باردار:      20-400 ng/ml     <              mcg/L  20-400 (واحد SI) کاربرد سطح پرولاکتین برای تشخیص و کنترل آدنوم های هیپوفیز ترشح کننده پرولاکتین استفاده می شود . توضیح آزمایش : پرولاکتین هورمونی است که توسط غده هیپوفیزیپیشین (آدنوهیپوفیز) ترشح میشود. پرولاکتین در زنان باعث شیردهی میگردد. نقش آن در مردان نامشخص است.ترشح پرولاکتین تحت تنظیم عوامل مهار کننده و آزاد کننده ی پرولاکتین میباشد که از هیپوتالاموس ترشح میشود.هورمن آزاد کننده ی تیروئید((TRH هم باعث تحریک تولید پرولاکتین می …

ادامه مطلب »